Заяви куриер
Заявка за оферта
Вижте цената на вашата пратка

Цени неуниверсални пощенски услуги

За София Код % ставка Време за доставка
Обикновена 11 0 480 мин
Бърза 12 10 120 мин
Експресна 13 15 60 мин
Супер - експресна 14 40 50 мин
Елит - експрес 15 75 30 мин
За страната Код % ставка Време за доставка
Обикновена 21 0 72 часа
Бърза 22 15 24 часа
Експресна 23 20 18 часа
Супер - експресна 24 50 16 часа
Елит - експрес 25 80 12 часа

Забележка:
Услуга Супер-експрес и Елит-експрес се предлагат само за зони 1 и 2.
Времето за доставка се засича от момента на получаване на пратката.
Поръчки подадени след 17 часа се считат за приети с датата
на следващият работен ден.

Цени в лева за доставка на ДОКУМЕНТИ Зони

Тегло/кг 1 2 3 4 5
до 0.2 2.00 3.00 3.00 7.00 8.00
до 0.5 3.50 5.00 5.00 8.00 9.00

Цени в лева за доставка на КОЛЕТИ Зони

Тегло/кг 1 2 3 4 5
1 4.00 5.50 5.50 7.50 10.00
2 4.50 6.00 6.00 8.00 10.50
3 5.00 6.50 6.50 8.50 11.00
4 5.50 7.00 7.00 9.00 11.50
5 6.00 7.50 7.50 9.50 12.00
6 7.00 8.00 8.00 10.00 12.50
7 7.50 8.50 8.50 10.50 13.00
8 8.00 9.00 9.00 11.00 13.50
9 8.50 9.50 9.50 11.50 14.00
10 9.00 10.00 10.00 12.00 14.50

За всеки следващ кг

+ 1 + 0.50 + 0.70 + 0.70 + 0.85 + 0.95

Разпределение на населените места по зони

Фиксирани условия
 • Поръчки подадени след 17 часа се считат за приети с датата на следващият работен ден.
 • Стандартното работно време е от 9.00 до 17.00 часа.

Ако клиент направи поръчка от 8.00 до 9.00 или от 17.00 до 18.00 часа,
тя се тарифира с увеличение 0.50 лв. Увеличението при поръчка приета от 19.00 до 7.00 часа е 2.00 лв.

 • За доставки в неработни дни с посочен от клиента час се начислява допълнително 50% от базовата цена.
 • Обемно тегло. Цената на леки пакети с големи размери се определя в зависимост от обемното тегло.

Обемното тегло се определя по следния начин:
V = A x B x C
A - дължина на пакета в м
B - широчина на пакета в м
C - височина на пакета в м
V - обем в м3
b - превръщащ коефициент,
b = 167
ОБЕМНО ТЕГЛО = V x b
Обемното тегло се възприема като тегло на пакета в килограми. Всички изчисления се закръгляват нагоре до цял килограм, за да се изчисли цената на транспорта.
Пример:
0.8 м х 0.2 м х 0.3 м = 0.048 м3
0.048 м3 х 167 = 8.016 = 9 кг

 • Пратки с обявена стойност
Обявена стойност (в лв.) Цена (в лв.)
до 50.00 1.00
от 50.01 до 100.00 2.00
от 100.01 до 200.00 3.00
от 200.01 до 300.00 6.00
от 300.01 до 500.00 9.00
 • Опаковка

Всички пратки трябва да бъдат опаковани и надписани по установените стандарти. За опаковане и преопаковане се заплаща стойността на материала плюс 0.20 лв.

 • Специални пратки

Специални пратки са тези, които клиентът изрично индикира като:
! Чупливо
! Не обръщай
! Бързо развалящи се пратки

 • Условия на плащане

• За всяка извършена услуга се издава данъчна фактура.
• Заплащането може да бъде в брой или чрез банков превод.
• Заплащането се извършва от изпращача в момента на предаване на пратката.
• Ако изпращачът е сключил договор с доставчика начинът и времето на плащане са конкретно уговорени.

 • Застраховане

• Пратки с обявена стойност могат да се застраховат по фактурна стойност с премия 0.15%.
• За незастраховани пратки ДОСТАВЧИКЪТ дължи обезщетение в размер на удвоената стойност на куриерската услуга, но не повече от 20 лева.

 • Ограничителни условия за обем и тегло

• Максимално тегло на един пакет - 20 кг.
• Максимален обем на един пакет - 0.1 м3
Всички пратки надвишаващи тези ограничителни условия се определят като нестандартни.
За нестандартните пратки към цената се добавя % увеличение което се уговаря конкретно.

 • Магазинаж
За магазинаж се заплаща
за пратки до 0.2 м3 1.50 лв.
за първите 24 часа
по 3.00 лв.
за всеки следващ ден
за пратки над 0.2 м3 2.00 лв.
за първите 24 часа
по 5.00 лв.
за всеки следващ ден
 • Групажни пратки

За групажна пратка от един клиент за няколко получателя се таксува еднократно общото тегло за крайния получател.
Празния пробег не се включва в калкулацията на километрите.
За нестандартни пратки се начисляват товаро разтоварни работи на всеки 100 кг. Цените се уговарят конкретно с клиента.

 • Преференциални условия

Преференциални условия се дават на клиенти, с които доставчикът сключва договор. Отстъпките са специално уточнени в договора.

 • Обратна информация

Предоставяне на обратна информация на клиента относно доставката на пратката се гарантира по всяко време.
За целта са необходими подробни данни за Изпращача и Получателя на пратката - точен и пълен адрес, имена и телефони.

 • Специални условия за големи клиенти

При сключен договор с голям клиент се предлагат следните специални условия:
• Създаване на адресна база данни по изискване на клиента.
• Нормализация на съществуваща адресна база на клиента.
• Корекция на адреси на клиента, за които е настъпила промяна, а той не е информиран.
• Сравняване на адреси - стари с нови и обратно.
• Предоставяне за ползване на собствена адресна база.

Забележка:
Като адрес се разбира:
населено място, пощенски код, община, улица, № или блок, вход

 • Ценни пратки

  Ценни пратки се приемат само в Централен офис на дружеството на адрес: гр.София 1407, бул.“Черни връх“ № 73

  • "Ценни пратки" са пощенски пратки, които съдържат монети, банкноти, парични знаци, ценни книжа, движими паметници на културата, предмети, представляващи ценност за подателя, благородни метали, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.


 • Цени на международни куриерски пратки до 0.500 грама:

 • Вид услуга

  Съседни държави

  Европейски държави

  Държави извън Европа

  Документални пратки до 0.500 гр.

  60 лева

  60 лева

  60 лева

  Недокументални пратки до 0.500 грама

  60 лева

  60 лева

  60 лева


   

   

  Старпост
  Старпост ООД - Екипът
  On-line заявка

  Тук можете да подадете вашата заявка за куриерски услуги

  Старпост ООД - Екипът
  Ценови калкулатор

  Калкулирайте стойността на вашата пратка on-line

  Старпост ООД - Контакти